Blanky stránky

- výtvarné a tvořivé kurzy Příbram -

- akreditované kurzy u MŠMT pro DVPP -

Něco o mě

Tvořivý kroužek pro děti s prvky arteterapie

Při vedení dětského kroužku se snažím děti seznámit s novými, netradičními a málo známými materiály. Já sama velmi ráda kombinuji materiály, které k sobě zdánlivě nejdou, a učím to i děti. Podporuje to v nich tvořivost, fantazii a radost z výtvarné práce.

V neposlední řadě se snažím do práce zařadit i prvky artefiletiky a arteterapie.

V současné době kroužek nepokračuje.

 Arteterapie

 

Arteterapie je technika, která využívá výtvarného projevu člověka jako hlavního prostředku poznání a ovlivnění lidské psychiky a mezilidských vztahů. Využívá výtvarné práce k uvolnění napětí, zmírnění stavu úzkosti a strachu, podporuje sebevědomí, umožňuje volně vyjadřovat emoce, pocity a komunikaci. Arteterapie je cesta, která nám pomáhá porozumět nejenom svému okolí, ale především sobě.

Cílem není vytvořené umělecké dílo, cílem je samotný proces tvorby.

 

Arteterapie u dětí

Výtvarný projev se u člověka vyvíjí současně s projevem verbálním. Bohužel často bývá výtvarné tvoření dětí redukováno na zvládnutí výtvarné techniky a finální výrobek je hodnocen podle estetických kritérií. Vytrácí se zážitek z výtvarné činnosti a přitom je proces tvoření pro děti velice důležitý.

Vhodně použité arteterapeutické techniky u dětí podporují rozvoj osobnosti, rozvíjí sebevědomí, sebepoznání, zlepšují mezilidskou komunikaci, toleranci. Arteterapie je velmi vhodná pro děti plaché, úzkostné, agresivní. Funguje jako prevence vzniku nežádoucího chování, podporuje tvořivost dětí, uvolňuje napětí. Kreslit ani malovat dítě nemusí umět, stačí mít jen zájem a chuť vyzkoušet něco nového.

 Artefiletika

Artefiletika je reflektivní, tvořivé a zážitkové pojetí vzdělávání a výchovy, které vychází z vizuální kultury nebo jiných expresivních kulturních projevů (dramatických, hudebních, tanečních).

Vizuální kulturou zde rozumíme výtvarné umění, vizuální stránky médií a estetické stránky hmotné kultury a přírody.

Cílem artefiletiky je obohacování kulturního kapitálu žáků, rozvíjení jejich sociálních kompetencí a prevence psycho-sociálních selhávání prostřednictvím uměleckých aktivit reflektovaných v žákovské skupině.
Žádné komentáře